Teisinė informacija

Įstatai

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-292


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 
GARLIAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, įsteigta reorganizuojant Kauno rajono centrinę ligoninę (TS – Nr. 38; 1997 m. rugpjūčio 27 d.). Ji yra nacionalinės sveikatos sistemos dalis ir teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.
2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais.
3. Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Įstaiga yra paramos gavėjas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme. Įstaigos dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama santykių su kitais subjektais, nurodoma pavadinimas ir teisinė forma, buveinė, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie ją.
4. Įstaigos struktūra:
4.1. Garliavos poliklinika;
4.2. Ežerėlio ambulatorija;
4.3. Piliuonos ambulatorija;
4.4. Girionių ambulatorija;
4.5. Kačerginės šeimos gydytojo kabinetas;
4.6. Linksmakalnio medicinos punktas;
4.7. Girininkų medicinos punktas.
5. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga. Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras.
6. Įstaigos dalininkas yra Kauno rajono savivaldybė, savininko funkcijas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės Taryba.
7. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
8. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

II. ĮSTAIGOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS

9. Įstaigos veiklos tikslai – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą, mirtingumą, kokybiškai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
10. Pagrindiniai Įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas pirminės sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas ir specializuotas kvalifikuotas antrinės sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas gyventojams. Šios paslaugos teikiamos įstaigoje, pacientų namuose, darbovietėse ir kt.
11. Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys yra šios:
11.1. bendrosios praktikos gydytojų veikla – 86.21;
11.2. šeimos gydytojų veikla;
11.3. paliatyvioji pagalba stacionare ir namuose;
11.4. odontologinės praktikos veikla – 86.23;
11.5. gydytojo odontologo ortopedo veikla – 86.23;
11.6. gydytojų specialistų veikla – 86.22;
11.7. kitų gydytojų veikla (fizioterapija ir kt.) – 85.12.40;
11.8. medicinos laboratorijų veikla – 85.14.30;
11.9. masažo kabinetų veikla – 93.04.20;
11.10. būtinosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimas ir teikimas;
11.11. vaikų ir senelių priežiūra dieną – 85.32.10;
11.12. kita žmonių gydymo veikla – 86.90;
11.13. vidurinio medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse – 86.90.10;
11.14. nuolat veikiančios slaugos tarnybos namuose organizavimas;
11.15. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla – 88.10;
11.16. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – 88.99;
11.17. sveikatingumo centrų veikla – 93.04.30;
11.18. fizinės gerovės užtikrinimo veikla – 96.04;
11.19. personalo  darbo ir poilsio sąlygas gerinanti veikla;
11.20. pacientų sveikatos priežiūros sąlygas gerinanti veikla;
11.21. konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas;
11.22. kita, niekur kitur nepriskirta asmenų aptarnavimo veikla – 96.09;
11.23. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas – 68.20;
11.24. posėdžių ir verslo renginių organizavimas – 82.30;
11.25. kita, niekur kitur nepriskirta informacinių paslaugų veikla – 63.99;
11.26. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas – 85.59;
11.27. medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai – 72.19.40;
11.28. konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla – 70.22;
11.29. automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas – 63.21.10;
11.30. kitos įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujančios veiklos vykdymas, siekiant Įstaigos tikslų;
11.31. siekdama savo tikslų, įstaiga verčiasi įstatymu nedraudžiamų šių rūšių ūkine komercine veikla (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002-12-16 įsakymu Nr. 126-5744 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių).
12. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikalingi specialūs leidimai, įstaiga gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

III. ĮSTAIGOS STEIGĖJO (SAVININKO) TEISĖS IR PAREIGOS; 
DALININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA

13. Įstaigos savininkas, turi šias teises ir pareigas:
13.1. priimti, keisti ir papildyti Įstaigos įstatus;
13.2. nustatyti Įstaigai privalomas veiklos užduotis;
13.3. gauti informaciją apie Įstaigos veiklą;
13.4. detalizuoti Įstaigos turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo tvarką Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
13.5. pavesti Įstaigai nusistatyti išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus;
13.6. organizuoti viešą konkursą Įstaigos administracijos vadovo pareigoms eiti ir tvirtinti šio konkurso nuostatus, sudaryti su konkursą laimėjusiu asmeniu darbo sutartį, taip pat šią sutartį nutraukti įstatymų nustatyta tvarka;
13.7. nustatyti Įstaigos administracijos vadovo darbo sutarties sąlygas;
13.8. nustatyti valdymo organų narių ir revizoriaus atlyginimus;
13.9. priimti sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
13.10. priimti sprendimą pertvarkyti Įstaigą;
13.11. priimti sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;
13.12. skirti ir atleisti likvidatorių, kai Viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti Įstaigą priima savininkas (jei yra vienas dalininkas); 
13.13. steigti ir likviduoti Įstaigos filialus;
13.14. tvirtinti finansinių ataskaitų rinkinius;
13.15. nustatyti informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Įstaigos veiklą;
13.16. priimti sprendimą dėl Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
13.17. nustatyti Įstaigos vidaus kontrolės tvarką;
13.18. sudaryti Įstaigos stebėtojų tarybą;
13.19. priimti sprendimą dėl Įstaigos audito ir rinkti audito įmonę;
13.20. kreiptis į teismą su ieškiniu ir prašyti panaikinti Įstaigos administracijos vadovo sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais Įstaigos administracijos vadovo sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, Įstaigos įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams;
13.21. kreiptis į teismą su ieškiniu ir prašyti uždrausti Įstaigos administracijos vadovui ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius Įstaigos veiklos tikslams ar pažeidžiančius Įstaigos valdymo organo kompetenciją;
13.22. turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.
14. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai yra priskiriama priimti sprendimus:
14.1. dėl Įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
14.2. dėl naujų dalininkų priėmimo;
14.3. dėl Įstaigos valdymo struktūros tvirtinimo;
14.4. dėl Įstaigos stebėtojų tarybos sudarymo;
14.5. dėl pareigybių, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų tvirtinimo;
14.6. dėl konkurso pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, organizavimo taisyklių tvirtinimo;
14.7. veiklos strategijos tvirtinimo;
14.8. veiklos vertinimo kriterijų nustatymo.


IV. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

15. Vykdydama įstatuose numatytą veiklą, Įstaiga turi teisę:
15.1. turėti sąskaitas bankuose, savo ženklą;
15.2. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, naudoti, valdyti, disponuoti juo įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka;
15.3. teikti bei gauti labdarą ir paramą;
15.4. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
15.5. dalininkams pritarus, steigti filialus, juos reorganizuoti ir likviduoti, dalininko teisėmis dalyvauti kitų įstaigų veikloje;
15.6. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
15.7. naudoti Įstaigos lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
15.8. skelbti konkursus, susijusius su įstaigos veikla;
15.9. teikti mokamas paslaugas.
15.10. administracijos posėdyje, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktus ir rinkos kainas, nustatyti mokamų paslaugų kainas ir jų nustatymo taisykles. Nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų prisirašiusiems, socialiai draustiems gyventojams, kainas nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
16. Įstaiga privalo:
16.1 užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;
16.2. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą tvarką;
16.3. teikti nemokamas planinės sveikatos priežiūros paslaugas įsitikinus, kad pacientas turi teisę į tokias paslaugas;
16.4. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Įstaigai išduotoje licencijoje;
16.5. naudoti sveikatos priežiūros technologijas, nustatyta tvarka aprobuotas ir (ar) leistas naudoti Lietuvos Respublikoje;
16.6. pildyti ir saugoti pacientų asmens sveikatos istorijas, ambulatorines korteles, kitą medicininę dokumentaciją ir teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms įstatymų bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
16.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą paciento sveikatai;
16.8. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas sutinka, kad informacija apie jį būtų teikiama;
16.9. užtikrinti lygias pacientų teises į teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.
17. Įstaiga vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę, buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
18. Įstaiga gali turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

V. ĮSTAIGOS VALDYMAS

19. Įstaiga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Įstaiga negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per savo dalininkus.
20. Įstaigos valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas, Įstaigos vadovas – direktorius.
21. Visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausiasis Įstaigos valdymo organas. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas įstaigos savininku, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.
22. Kauno rajono savivaldybė, kaip dalininkė, negali perleisti kitiems asmenims savo kaip dalininko teisių.
23. Kauno rajono savivaldybė gali priimti naujus dalininkus. Nauji dalininkai jų prašymu į Įstaigą priimami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu didinant dalininkų kapitalą. Priimdamas sprendimą dėl naujo dalininko priėmimo, steigėjas nustato jo įnašo dydį, sudėtį ir perdavimo Įstaigai terminą bei šio dalininko balsų skaičių visuotiniame dalininkų susirinkime. Dalininku tampama įnešus įnašą. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas. Turto vertinimas atliekamas asmens, pageidaujančio tapti dalininku, lėšomis. Įnašas perduodamas surašant įnašo perdavimo ir priėmimo aktą. Įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi Įstaigos dokumentuose, o dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.
24. Reikalavimus ir/ar apribojimus asmenims būti įstaigos dalininkais nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.
25. Įstaigoje taip pat yra sudaromi kolegialūs organai: stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba, medicinos etikos komisija.
26. Buhalterinę apskaitą Įstaigoje tvarko vyriausiasis finansininkas (buhalteris). Įstaigos vadovo ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigų negali eiti tas pats asmuo ir asmenys, susiję giminystės ar svainystės ryšiais. Vyriausiojo finansininko (buhalterio) funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir kitas juridinis asmuo.

VI. ĮSTAIGOS VADOVO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

27. Įstaigos vadovas yra vienasmenis Įstaigos valdymo organas. Jį skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareigybės aprašymą ir skiria nuobaudas visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos vadovas pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį Įstaigos vardu su Įstaigos vadovu sudaro ir nutraukia Įstaigos dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Apie Įstaigos vadovo paskyrimą ar atleidimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais Įstaiga ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
28. Įstaigos vadovu gali būti fizinis asmuo, kurio kvalifikacija atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Įstaigos vadovas privalo periodiškai tobulinti vadovavimo įstaigai gebėjimus. Privalomojo tobulinimosi tvarka nustatyta sveikatos apsaugos ministro įsakyme. Su Įstaigos vadovu gali būti sudaryta jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Dalininkams priėmus sprendimą atšaukti Įstaigos vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama įstatymų numatyta tvarka.
29. Įstaigos vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, savininko priimtais kitais teisės aktais ir pareigybės aprašymu.
30. Įstaigos vadovo kompetencijai priskiriama:
30.1. organizuoti įstaigos veiklą ir veikti Įstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
30.2. nustatyti darbuotojų etatus, sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais;
30.3. rengti Įstaigos veiklos planus ir veiklos ataskaitas;
30.4. pranešti dalininkams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai;
30.5. įgyvendinti dalininkų priimtus sprendimus;
30.6. atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose;
30.7. užtikrinti perduoto pagal panaudos sutartį ir Įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;.
30.8. teikti dalininkams praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą;
30.9. Įstaigos vardu pasirašyti dokumentus ir įgalioti kitus asmenis vykdyti vadovo kompetencijos funkcijas;
30.10. gavęs dalininkų raštišką sutikimą, pasirašyti sutartis dėl Įstaigai panaudos būdu priklausančio dalininkų ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, mainų, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo, kitų subjektų prievolių vykdymo;
30.11. nustatyti Įstaigos darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas; 
30.12. suderinus su dalininkais, nustatyti Įstaigos vidaus struktūrą;
30.13. tvirtinti Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus Įstaigos rengiamus dokumentus;
30.14. kreiptis į dalininkus dėl neefektyviai dirbančių Įstaigos padalinių reorganizavimo ar likvidavimo;
30.15. suderinus su stebėtojų taryba, tvirtinti Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, darbo užmokesčio fondą;
30.16. atstovauti Įstaigai teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose ir palaikyti ryšius su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
30.17. rengti padalinių ir filialų vadovų atestaciją;
30.18. sudaryti finansinę atskaitomybę;
30.19. pateikti dokumentus ir duomenis Juridinių asmenų registrui;
30.20. nustatyti Įstaigos išlaidų, skirtų medikamentams, normatyvus;
30.21. organizuoti Įstaigos dalininkų registravimą;
30.22. teikti informaciją apie Įstaigos veiklą visuomenei ir dalininkams pagal pareikalavimą;
30.23. paskelbti viešą informaciją;
30.24. sukurti ir prižiūrėti įstaigos vidaus kontrolės sistemą (taisykles, normų, priemonių ir procedūrų visumą);
30.25. turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams.

VII. KOLEGIALIŲ ORGANŲ KOMPETENCIJA, JŲ SUDARYMO IR ATŠAUKIMO
TVARKA

31. Įstaigos stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas ketveriems metams Įstaigos veiklos viešumui užtikrinti.
32. Įstaigos stebėtojų taryba sudaroma iš 2 visuotinio dalininkų susirinkimo paskirtų atstovų, 2 savivaldybės, kurios teritorijoje yra Įstaiga, tarybos paskirtų atstovų, 1 profesinės sąjungos paskirto atstovo. Jei Įstaigoje nėra profesinės sąjungos, atstovą skiria darbuotojų visuotinis susirinkimas. Stebėtojų taryboje negali būti asmenų, dirbančių Įstaigos administracijoje, Valstybinėje ar teritorinėse ligonių kasose, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.
33. Į 32 punkte nurodytų institucijų vadovus Įstaigos vadovas kreipiasi su prašymu deleguoti savo atstovą į stebėtojų tarybą.
34. Stebėtojų taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją sudariusiam visuotiniam dalininkų susirinkimui ir atlieka savo funkcijas, iki bus išrinkta nauja stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybos susirinkimai yra protokoluojami.
35. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti stebėtojų tarybos kadencijai nesibaigus. Stebėtojų tarybos narį atšaukus ar jam atsistatydinus, stebėtojų tarybos nariu šių įstatų nustatyta tvarka gali tapti kitas asmuo, kurį šių įstatų nustatyta tvarka deleguoja 35 punkte nurodytos institucijos vadovas, delegavęs atšauktą ar atsistatydinusį stebėtojų tarybos narį. Profesinės sąjungos paskirtą atstovą gali atšaukti atitinkamos profesinės sąjungos susirinkimas arba darbuotojų  visuotinis susirinkimas, jei Įstaigoje nėra profesinės sąjungos.
36. Stebėtojų tarybos nariai turi teisę dalyvauti visuotiniuose dalininkų susirinkimuose be balso teisės ir gauti informaciją apie Įstaigos vykdomą veiklą. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams neatlyginama.
37.  Stebėtojų tarybos kompetencija:
37.1. analizuoti Įstaigos veiklą;
37.2. išklausyti Įstaigos vadovo parengtą metinės veiklos ataskaitą ir įvertinti Įstaigos veiklos ekonominį, socialinį ir pagal Įstaigos veiklos tikslus kitokį poveikį;
37.3. stebėtojo teisėmis dalyvauti Įstaigos administracijos organizuotame konkurse padalinių bei filialų vadovų pareigoms eiti ir pareikšti savo nuomonę dalininkui;
37.4. derinti Įstaigos administracijos sprendimo projektą dėl teikiamų paslaugų asortimento didinimo ar mažinimo, vidaus struktūros pakeitimų;
37.5. derinti Įstaigos administracijos sprendimo projektą dėl darbuotojų darbo apmokėjimo, premijavimo tvarkos neviršijant patvirtinto darbo užmokesčio fondo;
37.6. Įstaigos vadovo siūlymu derina kitų Įstaigai svarbių sprendimų projektus.
38. Stebėtojų taryba turi teisę:
38.1. teikti steigėjui siūlymus dėl Įstaigos vadovo, padalinių ir filialų vadovų kandidatūrų;
38.2. teikti Įstaigos administracijai ir steigėjui pasiūlymus dėl paslaugų prieinamumo, kokybės, efektyvumo ir kitais Įstaigos veiklos organizavimo gerinimo klausimais;
38.3. siūlyti Įstaigos administracijai atšaukti priimtus sprendimus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos norminiams aktams, steigėjo sprendimams ir Įstaigos įstatams, arba kreiptis į steigėją dėl tokių sprendimų panaikinimo.
39. Stebėtojų tarybai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių renka stebėtojų taryba. Pirmininkas privalo sušaukti stebėtojų tarybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per metus. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus, jei jos posėdyje dalyvauja pirmininkas ir bent vienas narys. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Pirmininkas stebėtojų tarybos vardu pasirašo posėdžių protokolus, kitus stebėtojų tarybos parengtus dokumentus.
40. Įstaigos gydymo taryba sudaroma iš Įstaigos padalinių, filialų gydytojų. Gydymo tarybai pirmininkauja Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas.
41. Įstaigos gydymo taryba:
41.1. svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
41.2. periodiškai rengia klinikines konferencijas;
41.3. svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;
41.4. siūlo Įstaigos vadovui sudaryti Įstaigoje gydytų pacientų mirčių, epidemiologijos klausimų nagrinėjimo ir kitas su asmens priežiūra susijusias komisijas.
42. Gydymo taryba svarstomais klausimais teikia rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus administracijai. Jei Įstaigos administracija su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba jį gali pateikti dalininkams.
43. Įstaigos slaugos taryba sudaroma iš Įstaigos padalinių ir filialų slaugos specialistų. Slaugos tarybai pirmininkauja Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas.
44. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus. Svarstomais klausimais slaugos taryba gali pateikti rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus Įstaigos administracijai. Jei administracija su pasiūlymu nesutinka, slaugos taryba jį gali teikti dalininkams.
45. Gydymo tarybos ir slaugos tarybos nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas.
46. Įstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų. Įstaigos medicinos etikos komisiją sudaro ir jos veiklos nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas, vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais Pavyzdiniais medicinos etikos komisijos nuostatais.

VIII. ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

47. Įstaigos lėšų šaltiniai:
47.1. Privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su Valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis;
47.2. dalininkų skirtos lėšos;
47.3. valstybės ir savivaldybės biudžetų tiksliniai asignavimai;
47.4. valstybės investicijų programų lėšos;
47.5. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
47.6. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;
47.7. lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
47.8. skolintos lėšos;
47.9. pajamos už parduotą ar išnuomotą Įstaigos turtą;
47.10. Valstybinio sveikatos fondo ir Savivaldybės sveikatos fondo lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
47.11. kitos teisėtai įgytos lėšos teisės aktų nustatyta tvarka.
48. Kiekvienais metais Įstaiga sudaro iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir iš kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmatas.
49. Prekių, darbų ir paslaugų pirkimus Įstaiga vykdo vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu.
50. Lėšas, gautas kaip labdarą ar paramą, taip pat pagal testamentą, Įstaiga naudoja labdaros (paramos) teikėjo arba testatoriaus nurodymu įstatuose numatytai veiklai.
51. Įstaigos pajamos skirstomos tokia tvarka:
51.1. Įstaigos įstatuose numatytai veiklai bei įsipareigojimams įgyvendinti;
51.2. įstatymų nustatytiems biudžeto mokesčiams;
51.3. Įstaigos personalo kvalifikacijai kelti;
51.4. naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir įdiegti;
51.5. patalpų paprastajam ir kapitaliniam remontui bei rekonstrukcijai;
51.6. Įstaigos darbuotojų kultūrinėms ir socialinėms reikmėms;
51.7. vienkartinėms išmokoms, premijoms ir materialinei pagalbai nelaimės atveju.
52. Įstaigos lėšos gali būti naudojamos šiais įstatais numatytai ir įstatymų neuždraustai veiklai.


IX. DISPONAVIMO ĮSTAIGOS TURTU TVARKA

53. Įstaigos turtą sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip labdara ar parama, turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai ir kitas su Įstaigos veikla susijęs teisėtai įgytas turtas.
54. Savininkas turtą Įstaigai perduoda panaudos pagrindu įstatymų ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos bei Savivaldybės nustatyta tvarka.
55. Įstaigos ilgalaikį materialųjį turtą parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą gali tik raštiškai leidus savininkui Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
56. Įstaiga gautų pajamų negali skirstyti dalininkams.
57. Įstaigos turtą naudoti, valdyti ir disponuoti juo laikantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 
81 straipsnyje išdėstytų principų, veikti Savivaldybės ir viešosios įstaigos naudai.

X. ĮSTAIGOS VEIKLOS KONTROLĖ

58. Įstaigos teikiamų paslaugų valstybinę kontrolę atlieka Sveikatos priežiūros įstaigų ir kituose įstatymuose nurodytos institucijos.
59. Valstybės ir Savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Įstaigos veiklą.
60. Įstaigos vadovas privalo pateikti valstybės ir Savivaldybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus Įstaigos veiklos dokumentus.
61. Įstaigoje veikia Įstaigos kokybės sistema, į kurios sudėtį įeina lokalus medicininis auditas.
62. Įstaigos auditas atliekamas, kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę.
63. Įstaigos metinę finansinę atskaitomybę tvirtina dalininkų susirinkimas.

XI. ĮSTAIGOS ĮSTATŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

64. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti Įstaigos įstatus turi Įstaigos vadovas ir dalininkai (savininkas). Įstatus keičia visuotinis dalininkų susirinkimas. Priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
65. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

XII. ĮSTAIGOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS
NUTRAUKIMO TVARKA

66. Filialas yra struktūrinis Įstaigos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Įstaigos funkcijų. Atstovybė yra struktūrinis padalinys, turintis teisę atstovauti Įstaigos interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius ir atlikti kitus veiksmus Įstaigos vardu.
67. Sprendimą steigti filialą ar atstovybę priima visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos  filialas ir atstovybė veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas. Be kitų įstatymų ar Įstaigos vadovo nustatytų reikalavimų, nuostatuose turi būti nurodyta filialo ar atstovybės:
67.1. pavadinimas;
67.2. veiklos tikslai;
67.3. vadovo kompetencija;
67.4. veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
67.5. informacija apie Įstaigą.
68. Darbo sutartį su filialo ar atstovybės vadovu Įstaigos vardu sudaro ir nutraukia Įstaigos vadovas.
69. Filialas ir atstovybė gali turėti subsąskaitas. Filialo ir atstovybės turtas yra apskaitomas Įstaigos finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo ar atstovybės finansinėje atskaitomybėje.
70. Filialo ir atstovybės veikla nutraukiama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

XIII. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS, PADALINIŲ, FILIALŲ VADOVŲ
IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ

71. Įstaigos vadovas į darbą priimamas viešo konkurso būdu. Visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo organizuoja viešą konkursą Įstaigos vadovo pareigoms eiti, šio konkurso nuostatus tvirtina visuotinis dalininkų  susirinkimas.
72. Įstaigos padalinių ir filialų (atstovybių) vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. Viešą konkursą organizuoja Įstaigos vadovas, vadovaudamasis konkurso nuostatais, patvirtintais visuotinio dalininkų susirinkimo. Įstaigos vadovas turi teisę organizuoti padalinių ir filialų vadovų atestaciją.
73. Įstaigos padalinių ir filialų (atstovybių) vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Įstaigos padalinių ir filialų (atstovybių) vadovai privalo periodiškai tobulinti vadovavimo Įstaigai gebėjimus. Privalomo tobulinimosi tvarka nustatoma sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
74. Įstaigos padalinių ir filialų (atstovybių) vadovų teises ir pareigas nustato šių įstaigų nuostatai ir pareigybių aprašymai.
75. Įstaigos, jos padalinių ir filialų (atstovybių) vadovai, Įstaigos sveikatos priežiūros specialistai į darbą priimami ir iš darbo atleidžiami Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais.

XIV. ĮSTAIGOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR
LIKVIDAVIMAS

76. Įstaiga pertvarkoma, reorganizuojama, likviduojama Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
77. Įstaiga likviduojama, kai jos veikla visiškai nutraukiama.
78. Įstaigos likvidavimo pagrindu gali būti:
78.1. visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas likviduoti Įstaigą, priimtas įstatymų ir Įstaigos įstatų nustatyta tvarka;
78.2. teismo sprendimas likviduoti Įstaigą už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus.
79. Institucija, nutarusi likviduoti Įstaigą, skiria likvidatorių, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Įstaigos valdymo organai netenka įgaliojimų, jų funkcijas atlieka likvidatorius.
80. Įstaigos likvidatorius:
80.1. praneša juridinių asmenų registrui apie sprendimą likviduoti Įstaigą ir duomenis apie likvidatorių;
80.2. paskelbia informaciją apie Įstaigos likvidavimą įstatuose nurodytame leidinyje tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimties dienų intervalais arba paskelbia vieną kartą ir praneša visiems įstaigos kreditoriams raštu. Skelbime turi būti nurodyta: Įstaigos pavadinimas, buveinė, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie likviduojamą įstaigą, sprendimo likviduoti Įstaigą priėmimo data;
80.3. sudaro likvidavimo laikotarpio pradžios Įstaigos finansinę ataskaitą (likvidavimo balansą);
80.4. baigia vykdyti Įstaigos prievoles, atsiskaito su įstaigos kreditoriais;
80.5. pareiškia reikalavimus Įstaigos skolininkams;
80.6. perduoda likusį Įstaigos turtą Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir šių įstatų nustatyta tvarka:
80.6.1. viešosios įstaigos turto dalininkams grąžinamas turtas, kurio bendra vertė negali būti didesnė nei dalininkų kapitalas. Dalininkams grąžinamas turtas paskirstomas proporcingai jų įnašų vertei; 
80.6.2. likus nepaskirstyto turto jis perduodamas kitiems juridinių asmenų registre įregistruotiems vešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis dalininkų susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti viešąją įstaigą;   
80.6.3. likusi nepaskirstyta turto dalis proporcinga valstybės ir (ar) savivaldybės įnašo vertei, likvidavus viešąją įstaigą, atitenka valstybei ar savivaldybei; 
80.6.4. Savivaldybei, kaip Įstaigos dalininkei, tenkantį kitą turtą, nenurodytą šių įstatų 82.6.3. punkte, perduoda Savivaldybės administracijai naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Kauno rajono savivaldybės taryba nenustato kitaip.
80.7. sudaro Įstaigos likvidavimo aktą;
80.8. perduoda dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
80.9. pateikia juridinių asmenų registrui Įstaigos likvidavimo aktą bei kitus dokumentus, kurių reikia likviduotai Įstaigai išregistruoti;
80.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytas pareigas.
81. Likvidatorius yra atsakingas Įstaigai ir dalininkams už nuostolius, kurie susidarė dėl jo kaltės.

XV. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO TVARKA,
PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

82. Įstaigos vadovas turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Bet kurio fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Įstaiga turi sudaryti sąlygas jos buveinėje su šia ataskaita susipažinti.
83. Įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
83.1. informacija apie Įstaigos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
83.2. Įstaigos dalininkų finansinių metų pradžioje ir pabaigoje sąrašas;
83.3. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus;
83.4. informacija apie Įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;
83.5. Įstaigos išlaidos per finansinius metus;
83.6. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
84. Įstaigos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato dalininkai.
85. Dalininkai turi teisę susipažinti su Įstaigos dokumentais ir gauti Įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą. Dalininkui raštu pareikalavus, Įstaiga ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybę susipažinti su šiais dokumentais ir (ar) pateikti jų kopijas: įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, metinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių dalininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų į visuotinius dalininkų susirinkimus, Įstaigos organų narių sąrašų, kitų Įstaigos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat Įstaigos organų posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Įstaigos organų sprendimai.
86. Visuotinis dalininkų susirinkimas turi teisę nemokamai susipažinti su visais Įstaigos dokumentais ir (ar) gauti jų kopijas.
87. Už Įstaigos dokumentų ir kitos informacijos pateikimą dalininkams ir kitiems asmenims atsakingas Įstaigos vadovas.
88. Įstaiga teikia informaciją visuomenei apie Įstaigos veiklą Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka.
89. Pranešimai apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą, Įstaigos pertvarkymą, likvidavimą, reorganizavimą ir kitais Viešųjų įstaigų bei kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami rajoniniame dienraštyje arba pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai arba registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Civilinis kodeksas ir Viešųjų įstaigų įstatymas.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

90. Įstatai yra teisinis dokumentas, kuriuo vadovaujasi Įstaiga savo veikloje.
91. Įstaigos įstatai ir jų pakeitimai galioja tik juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
92. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
_________________________

Viešosios įstaigos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras
direktorius

______________________________________
(parašas)