Teisinė informacija

Atgal
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

 

Teisė žinoti

(būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą VšĮ Garliavos PSPC

 

PRAŠYMAS

 

 

 

(duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, informacija, kokią teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, tapatybės patvirtinimas - pasas ar asmens tapatybės kortelė;

 

jei prašymą Duomenų  subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta notaro patvirtinta Duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAŠYMO PAGRĮSTUMAS

 

 

 

(ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atliekama duomenų subjekto tvarkomų asmens duomenų analizė, siekiant nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas)

 

Ši teisė įgyvendinama šio Aprašo

17 – 18 straipsniuose

Teisė susipažinti su VšĮ Garliavos PSPC tvarkomais savo asmens duomenimis

 

 

Duomenų subjekto Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikiamas ne vėliau kaip

per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos

 

Teisė reikalauti ištaisyti

asmens duomenis

 

 

 

Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištaisomi neišsamūs ar

netikslūs asmens duomenis ir informuojamas duomenų subjektas

 

(informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų)

 

Teisė reikalauti ištrinti

asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)

 

 

 

Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištrinami su duomenų subjektu susijusius asmens duomenys ir apie tai informuojamas duomenų subjektas

 

(jeigu nėra galimybių nedelsiant ištrinti duomenų subjekto asmens duomenų, sustabdomi duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmai)

 

Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

 

 

 

Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo, informuojamas duomenų subjektas apie jo asmens duomenų tvarkymo apribojimą

 

(jeigu yra galimybė, nurodomas preliminarus laikotarpis, kurio metu bus apribotas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas)

 

Teisė nesutikti

su asmens duomenų tvarkymu

 

 

 

Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VšĮ Garliavos PSPC ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoja duomenų subjektą, kad jo Prašymas bus įvykdytas

 

Teisė į asmens duomenų perkeliamumą

 

 

 

Tam, kad būtų įgyvendintas duomenų subjekto Prašymas, turi būti įgyvendintos visos Aprašo 39.1–39.4 papunkčiuose nurodytos sąlygos.